Akcizinių prekių importas - sąsaja su AIS

Įgyvendinant Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir stebėjimo Bendrijos viduje kompiuterizuotos sistemos (EMCS) funkcijas Lietuvos Respublikoje, Valstybinė mokesčių inspekcija 2010 m. balandžio 1 d. įdiegė ir naudoja Akcizų informacinę sistemą (toliau – AIS). Užtikrinant automatizuotą prekių gabenimo ir apmokestinimo akcizais kontrolę ši sistema susieta su MDAS sistema per AIS-MDAS sąsają.

2012 m. balandžio 2 d. atnaujintoje AIS versijoje pradedamas naudoti automatinis importo deklaracijos ir elektroninio akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumento (toliau – e-AD) duomenų sutikrinimas (toliau – kryžminė patikra). Importuojant akcizais apmokestinamas prekes, kurios per 5 darbo dienas nuo prekių išleidimo į laisvą apyvartą dienos nugabenamos į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį arba į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, gaunančio tokias prekes, nurodytą tiesioginio pristatymo vietą, prievolė mokėti importo akcizus neatsiranda. Muitinės įstaigai, kurioje įforminta muitinės procedūra, nereikia pateikti VMI rašytinės pažymos apie prekių pristatymą į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Šios nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai importo muitinės deklaracija įforminama MDAS ir po to parengiamas e-AD. Importo muitinės deklaracijoje (elektroninis pranešimas IEI15LT) turi būti nurodoma:

1. 37.1 laukelyje „Deklaruojama procedūra“ – dviženklis procedūros kodas 45 (prekių išleidimas į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimą taikant PVM arba akcizus ir jas įforminant muitinio sandėliavimo procedūrai). Pastaba: muitinės deklaracijoje negali būti deklaruojamos prekės, kurioms taikoma kita nei 45 muitinės procedūra. 

2. 37.2 laukelyje „Nacionalinis triženklis procedūros kodas“ – vienas iš nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų (2012 m. balandžio 2 d. galimi nacionaliniai muitinės procedūrų požymių kodai yra 011, 003, 017, 010, 0C9, 0D9, 0E9, 0I9. Aktualią informaciją galima rasti internete adresu http://www.cust.lt/web/guest/596).

3. 33.5 laukelyje „Nacionalinis papildomas kodas“ – nacionalinis papildomas Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodas iš Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo (pateikiamas internete adresu http://www.cust.lt/web/guest/596), nurodantis apmokestinimą prekėms nustatytais akcizų tarifais.

4. 31, 41 laukelyje „Papildomas matavimo vienetas“ turi būti nurodomas prekei nustatyto papildomo matavimo vieneto kodas ir prekės kiekis, išreikštas šiuo papildomu matavimo vienetu bei akcizų apskaičiavimui reikalingi papildomi matavimo vienetai ir šiais matavimo vienetais išreikšti prekės kiekiai (informacija apie papildomus matavimo vienetus pateikiama LITAR sistemoje adresu http://litarweb.cust.lt/ bei adresu http://www.cust.lt/web/guest/596).

5. 47 laukelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ akcizų apskaičiavimo eilutėje:

 – pirmoje dalyje „Tipas“ įrašomas mokesčio tipo kodas „100“;

 – antroje dalyje „Pagrindas” nurodoma prekių apmokestinamoji vertė;

 – trečioje dalyje „Norma” įrašoma „0,0000“,

 – ketvirtoje dalyje „Suma“ įrašoma „0“;

 – penktoji dalis „Mokėjimo būdas“ nepildoma.

6. laukelyje „Maksimalus įsiskolinimas muitinei” įrašoma mokesčių, įskaitant importo akcizus, suma (šį laukelį pildo muitinės pareigūnas (deklarantui informacija nusiunčiama elektroniniu pranešimu IEI29LT)).

7. 48 laukelyje „Mokėjimo atidėjimas“ įrašomas garantijos tipas, numeris ir suma, ne mažesnė negu mokesčių, įskaitant importo akcizus, suma (laukelyje „Maksimalus įsiskolinimas muitinei” įrašyta suma).

Įforminus importo procedūrą ir iš importo vietos gabenant importuotas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, AIS priemonėmis turi būti parengiamas e-AD. Muitinė per AIS-MDAS sąsają iš VMI gauna informaciją apie prekių pristatymą į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį arba į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, gaunančio tokias prekes, nurodytą tiesioginio pristatymo vietą. Negavus minėtos informacijos per 5 darbo dienas, muitinė inicijuoja tyrimą ir, jeigu nustatomas pažeidimas, apskaičiuoja mokėtinus mokesčius, įskaitant importo akcizus.

Importuojant akcizais apmokestinamas prekes pritaikius grįžtamąją procedūrą, Bendrajame administraciniame dokumente (toliau – rašytinė importo deklaracija) turi būti deklaruojami mokėtini akcizai. Rašytinių importo deklaracijų, įformintų taikant grįžtamąją procedūrą, duomenys AIS nesiunčiami, kryžminė patikra neatliekama. Importo akcizai grąžinami (atsisakoma išieškoti), jeigu asmuo muitinės įstaigai, kurioje įforminta muitinės procedūra, pateikia rašytinę VMI pažymą apie prekių pristatymą į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.