Pašto siuntų apmokestinimas muito mokesčiu ir atleidimas nuo jo

Vadovaujantis Tarybos reglamento Nr.1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 23–27 straipsniais:

Visas prekių siuntas, išsiųstas tiesiai iš trečiosios šalies gavėjui Bendrijoje, leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu prekių savoji vertė kiekvienoje siuntoje neviršija 150 EUR. Nuo importo muitų neatleidžiami alkoholio gaminiai, kvepalai ir tualetiniai vandenys, tabakas ir tabako gaminiai.

Prekių siuntas, kurias siunčia privatus asmuo iš trečiosios šalies kitam privačiam asmeniui, gyvenančiam Bendrijoje, leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu šios siuntos yra nekomercinio pobūdžio, o jų vertė yra ne didesnė kaip 45 EUR (išskyrus prekių siuntas siunčiamas iš Heligolando salos). Šis atleidimas nuo importo muitų kiekvienai siuntai ribojamas šiais atskirais prekių kiekiais:


Tabako gaminiai:

50 cigarečarba 25 cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai), arba 10 cigarų, arba 50 gramų rūkomojo tabako, arba proporcingas šių gaminių rinkinys;


Alkoholis ir alkoholiniai gėrimai:

Distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 22 % tūrio; nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio: 1 litras, arba

Distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, aperityvai vyno ar alkoholio pagrindu, tafija, sakė arba kiti gėrimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 22 % tūrio; putojantys vynai, likeriniai vynai: 1 litras arba proporcingas šių gaminių rinkinys ir

Neputojantys vynai: 2 litrai;


Kvepalai – 50 gramų arba

tualetiniai vandenys – 0,25 litro.

Siuntos yra nekomercinio pobūdžio, jeigu:


Siunčiamos nereguliariai;

Susideda tik iš gavėjo ar jo šeimos asmeniniam vartojimui skirtų daiktų, nei savo pobūdžiu, nei kiekiu nepanašių į komercinius;

Yra siuntėjo siunčiamos gavėjui be jokio užmokesčio.

Jei siuntos, susidedančios iš dviejų ar daugiau prekių, bendra vertė yra didesnė nei 45 EUR, nuo importo muitų iki nurodytos sumos atleidžiamos tos prekės, kurios būtų atleistos nuo muitų, jei būtų importuojamos atskirai, atsižvelgiant į tai, kad vienos prekės vertės skaidyti negalima.

Vadovaujantis Tarybos reglamento Nr.948/2009, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą Nr.2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, I priedo 1 dalies II skyriaus D skirsnio 1 - 5 punktais:

Importo muitais apmokestinamoms prekėms, atsiunčiamoms vienoje siuntoje, kurią vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, taikoma fiksuoto dydžio 2,5 % muito norma, jei jos importuojamos nekomerciniais tikslais ir jų tikroji vertė ne didesnė kaip 700 EUR.

Toks muito apskaičiavimas netaikomas prekėms, kurioms muito tarife nustatyta muito norma "neapmuitinama".

Nurodyta fiksuoto dydžio norma netaikoma tabakui ir tabako pakaitalams, esantiems siuntose, jei jų kiekis viršija:


50 cigarečarba 25 cigarilių, arba 10 cigarų, arba 50 gramų rūkomojo tabako, arba proporcingą šių gaminių rinkinį.

Fiksuoto dydžio muito norma netaikoma prekėms, atsiunčiamoms nekomerciniais tikslais vienoje siuntoje, kurią vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui ir jų tikroji vertė ne didesnė kaip 700 EUR, jei prieš joms pritaikant fiksuoto dydžio normą asmuo prašo jas apmokestinti atitinkamoms prekėms nustatytais muitais. Tokiu atveju visoms siuntą sudarančioms prekėms taikomi jas atitinkantys importo muitai, nepažeidžiant nuostatų, leidžiančių įvežti prekes be muito, išdėstytų Tarybos reglamento Nr.1186/2009 25 – 27 straipsniuose.

Siuntose atsiunčiamos prekės, kurių vertė didesnė kaip 700 EUR, apmokestinamos importo muitais, nustatytais Tarybos reglamente Nr.2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo.

IMPORTO PVM TAIKYMAS PREKĖMS, ATSIUNČIAMOMS SIUNTOSE

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.35-1271) 40 straipsnis:

Importo PVM neapmokestinamos prekės, kurių bendra vertė neviršija 75 Lt, išskyrus etilo alkoholį, alkoholinius gėrimus, apdorotą tabaką ir etilo alkoholio turinčius skystus parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus.

Importo PVM neapmokestinamos prekės, atsiunčiamos nedidelės vertės nekomercinio pobūdžio siuntmenose (dokumentų siuntose, pašto siuntose ar pašto siuntiniuose). Siuntmena laikoma nedidelės vertės, jeigu jos bendra vertė neviršija 160 Lt. Siuntmena laikoma nekomercinio pobūdžio, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:


siuntmenos gavėjas - fizinis asmuo;

siuntmeną sudarantys daiktai yra akivaizdžiai skirti gavėjo ar jo šeimos narių asmeniniams poreikiams tenkinti, t. y. nei prekių kiekis, nei jų pobūdis nesudaro prielaidos manyti, jog šie daiktai skirti ekonominei veiklai;

siuntmenos gavėjas siuntmeną iš siuntėjo gauna neatlygintinai;

siuntmenoje nėra prekių, kurios pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą yra akcizų objektas;

siuntmenoje esančios kavos svoris neviršija 500 gramų (arba kavos ekstrakto ir esencijos – 200 gramų), arbatos svoris neviršija 100 gramų (arba arbatos ekstrakto ir esencijos – 40 gramų).

Pastaba: "Savoji vertė" ir "tikroji vertė" yra faktiškai sumokėta arba mokėtina prekių, gabenamų pašto siunta, kaina, į kurią neįskaičiuojamos siuntimo, įpakavimo ir draudimo išlaidos. Nurodytuose reglamentuose anglų kalba šiai sąvokai apibrėžti naudojamas vienas žodis: intrinsic, tačiau verčiant šiuos teisės aktus į lietuvių kalbą buvo panaudoti skirtingi žodžiai – sinonimai. Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme pateikiama sąvoka "bendroji vertė" traktuotina kaip dar vienas sąvokų "savoji vertė" ir "tikroji vertė" sinonimas.

PREKIŲ, SIUNČIAMŲ PAŠTO SIUNTOSE, DEKLARAVIMAS IR MUITINIS TIKRINIMAS

AB Lietuvos paštas turi teisę deklaruoti su Pasaulinės pašto sąjungos nustatytos formos dokumentais atsiunčiamas arba išsiunčiamas pašto siuntas šių siuntų gavėjų arba siuntėjų vardu be atitinkamo šių asmenų įgaliojimo.

AB Lietuvos paštas pašto siuntų iš siuntėjų nepriima, jeigu pašto siuntoje yra draudžiamų išsiųsti pašto siuntomis iš Lietuvos Respublikos prekių arba nepateikti prekėms išsiųsti būtini leidimai. Jeigu pašto siunta norima išsiųsti prekes, kurioms taikoma laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti arba muitinio sandėliavimo procedūra, prieš pateikiant jas AB Lietuvos paštas, turi būti atlikti visi teisės aktų nustatyti atitinkamos muitinės procedūros užbaigimo formalumai.

Siuntėjas, pageidaujantis, kad pašto siunta išsiunčiamoms prekėms būtų įforminta įprastinė eksporto deklaracija, gali:


pareikšti norą, kad tokią deklaraciją kaip deklarantas pateiktų AB Lietuvos paštas. Tokiu atveju, pateikdamas išsiunčiamą pašto siuntą AB Lietuvos paštas užpildytos CN22 formos muitinės deklaracijos langelyje "Tikslūs daiktų pavadinimai", CN23 formos muitinės deklaracijos langelyje "Pastabos" arba kitokiame siuntėjo pareiškime muitinei ir gavėjui siuntėjas nurodo "Pageidauju eksporto deklaracijos",

arba pateikti raštu ar automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis Vilniaus teritorinės muitinės Pašto poste įprastinę eksporto muitinės deklaraciją pats arba naudodamasis muitinės tarpininkų paslaugomis.

Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 237 straipsnyje nurodytose pašto siuntose (pašto siuntos, gabenamos su CN22, CN23 muitinės deklaracijomis ir pan.) gabenamas prekes šio straipsnio nustatyta tvarka pašto siuntų gavėjų ir siuntėjų vardu deklaruoja muitinei bei pateikia muitiniam tikrinimui AB Lietuvos paštas.

Pašto siuntose, nurodytose Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 238 straipsnyje (komercinio pobūdžio prekių pašto siuntos, kurių vertė didesnė kaip 1000 EUR, komercinio pobūdžio prekių pašto siuntos, kurių siuntimas sudaro panašių operacijų sekos dalį, prekių, kurioms taikomi draudimai ir apribojimai, siuntos), gabenamas prekes deklaruoja muitinei ir pateikia muitiniam tikrinimui AB Lietuvos paštas arba atitinkamų pašto siuntų siuntėjai ar gavėjai – patys arba naudodamiesi muitinės tarpininkų paslaugomis. Jos deklaruojamos raštu arba automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis, pateikiant Vilniaus teritorinės muitinės Pašto poste įprastinę importo arba eksporto muitinės deklaraciją. Šių pašto siuntų gavėjai, pageidaujantys deklaruoti jų gaunamose pašto siuntose atsiunčiamas prekes patys arba naudodamiesi muitinės tarpininkų paslaugomis, apie tai iš anksto informuoja AB Lietuvos paštas. Apie tai neinformavę pašto siuntų gavėjai laikomi įgaliojusiais AB Lietuvos paštą deklaruoti jų gaunamose pašto siuntose atsiunčiamas prekes.

Muitinė tikrina pašto siuntas vadovaudamasi prekių muitinio tikrinimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais. Gautose pašto siuntose radusi prekių, kurias į Bendrijos muitų teritoriją galima atsiųsti tik su atitinkamų valstybės institucijų leidimais, ir nustačiusi, kad šie leidimai muitiniam tikrinimui nebuvo pateikti, muitinė apie tai informuoja deklarantą ir, vadovaudamasi Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 250 straipsnio 1 dalimi, nustato terminą, per kurį deklarantas privalo pateikti reikalingus leidimus. Jeigu per nustatytą terminą šie dokumentai nepateikiami, AB Lietuvos paštas siuntą grąžina siuntėjui arba, turėdamas disponavimo pašto siunta teisę ar siuntėjo nurodymą, priima sprendimą dėl prekių perdavimo valstybės nuosavybėn arba sunaikinimo.

Gautose pašto siuntose radusi draudžiamų gauti prekių, muitinė jas sulaiko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Draudimai siųsti paštu tam tikras prekes nustatyti Pasaulinės pašto konvencijos 15 straipsnyje, tam tikrų prekių siuntimo paštu tvarka nustatyta šios konvencijos 16 straipsnyje (AB Lietuvos paštas tinklalapis: www.post.lt ).

Paštu iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis ir iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką siunčiamoms prekėms taip pat taikomi importo ir eksporto draudimai ir apribojimai, nustatyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir nepriklausantys nuo prekių gabenimo būdo (pvz., apribojimai, taikomi eksportuojamoms kultūros vertybėms, nykstančioms augalų ir gyvūnų rūšims, dvigubos paskirties prekėms ir kt.).

Prekių, siunčiamų pašto siuntomis, deklaravimą ir pateikimą muitinei reglamentuoja:


1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr.2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr.2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3), 237-238, 462a straipsniai;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332 patvirtintų 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių (Žin., 2004, Nr.158-5774) 3.1 punktas;

Muitinės departamento direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymas Nr.1B-124 "Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes, gaunamas pašto siuntose, apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2009, Nr.25-1004).