Grynų pinigų deklaravimas

Pareiga deklaruoti grynuosius pinigus

Asmenys, įveždami grynuosius pinigus į Bendrijos teritoriją iš trečiųjų šalių ar išveždami iš jos į trečiąsias šalis, privalo juos deklaruoti muitinei, jeigu gabenamų pinigų vertė ne mažesnė kaip 10 000 eurų (arba ją atitinkanti suma kita valiuta).

Grynuosius pinigus turi deklaruoti asmuo, kuris juos veža, nepriklausomai nuo to, kam pinigai priklauso – įmonei ar kitam fiziniam asmeniui.

Grynieji pinigai – tai valiuta (banknotai ir monetos, kurie yra apyvartoje kaip atsiskaitymo priemonės), taip pat kitos atsiskaitymo priemonės (pavyzdžiui, čekiai, kelionės čekiai).

Asmenų pareigą deklaruoti įvežamus ar išvežamus grynuosius pinigus nustato Europos Parlamento ir Tarybos 2005 m. spalio 26 d. reglamentas (EB) Nr.1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės, kuris tiesiogiai taikomas visose ES valstybėse narėse.

Deklaravimo tvarka Lietuvoje

Grynieji pinigai deklaruojami raštu valstybės sienos perėjimo punkte veikiančioje muitinės įstaigoje.

Duomenys apie grynuosius pinigus surašomi Grynųjų pinigų deklaracijoje. Grynųjų pinigų deklaracija gali būti pildoma lietuvių, anglų arba rusų kalba naudojant ta pačia kalba atspausdintą deklaracijos blanką (žiūrėti: lietuvių kalba, anglų kalba, rusų kalba), kurį galima gauti muitinės įstaigoje.

Grynųjų pinigų deklaracija pildoma laikantis Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatytų reikalavimų (lietuvių kalba, anglų kalba, rusų kalba), kurie atspausdinti kitoje deklaracijos pusėje.

Užpildyta ir pasirašyta Grynųjų pinigų deklaracija turi būti pateikiama muitinį tikrinimą atliekančiam muitinės pareigūnui.

Deklaravimo tvarka kitose ES valstybėse narėse

Informaciją apie grynųjų pinigų deklaravimo ypatumus kitose ES valstybėse narėse galite rasti:

  ● Europos Komisijos internetinėje svetainėje adresu:                  http://ec.europa.eu/eucashcontrols

  ● muitinių internetinėse svetainėse pasirinkę konkrečią valstybę

Šaltinis: www.cust.lt